Statut

pobierz pdf

Zaktualizowano 23.10.2016

Rozdział  I

§ 1

Stowarzyszenie jako klub sportowy o profilu samochodowym nosi nazwę Automobilklub Dolny Śląsk i zwane jest w dalszej treści statutu Automobilklubem.
§ 2

Automobilklub jest społeczną organizacją automobilistów i sympatyków motoryzacji działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

§ 3
Siedzibą Automobilklubu jest miejscowość Malczyce, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Automobilklub może powoływać jednostki organizacyjne w kraju podporządkowane władzom Automobilklubu (zgodnie z § 50).

§ 4
Automobilklub posiada osobowość prawną.

§ 5
Automobilklub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.

§ 6
Automobilklub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 7
Do prowadzenia działalności Automobilklub może zatrudniać pracowników, w tym członków Automobilklubu oraz funkcyjnych członków Zarządu.

§ 8
Automobilklub używa pieczęci okrągłej o treści „Automobilklub Dolny Śląsk” w środku pieczęci znajduje się logo Automobilklubu.
Automobilklub używa również pieczęci podłużnej o treści „Automobilklub Dolny Śląsk w Malczycach ul. Sienkiewicza 10a”, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 9
Automobilklub posiada godło, którym jest samochód na tle fal oraz logo przedstawiające szachownicę w kolorach czerwono- czarnym. Godło, cechy i wygląd przedstawia załącznik do statutu.

§ 10
Automobilklub jest stowarzyszeniem samorządnym, niezależnie kształtującym i realizującym swój program.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11
Cele Automobilklubu są następujące:
Inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną
i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa.
Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, a w szczególności samochodowego.
Kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami.
Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zmotoryzowanych.
Integrowanie środowiska automobilistów.
Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.
Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych.
Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej.
Prowadzenie działalności wychowawczo szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych.
Działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

§ 12
Cele swe Automobilklub realizuje przez:
Organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych.
Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki samochodowej.
Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i specjalnej, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz sportowymi w organizacji akcji i imprez oraz zawodów mających na celu podnoszenie kultury i bezpieczeństwa jazdy.
Prowadzenie szkolenia motorowego i różnorodne działania w zakresie doskonalenia techniki jazdy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia kultury wiedzy motoryzacyjnej.
Prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w zakresie kierowania pojazdami.
Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i działania na rzecz ochrony środowiska zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Organizację imprez kulturalnych i życia klubowego.
Wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze, a szczególnie Polski Związek Motorowy.
Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu.
Udział członków Klubu w zawodach sportowych, imprezach z bezpieczeństwa ruchu drogowego i turystyczno motorowych krajowych i międzynarodowych.
Tworzenie infrastruktury technicznej w celu realizacji rozwoju sportów motorowych, turystyki i działanie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Budowę i eksploatację obiektów sportowych i urządzeń służących do organizowania sportów motorowych, imprez turystyczno motorowych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia w zakresie motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Organizowanie imprez dla użytkowników pojazdów mechanicznych stwarzających warunki do wymiany doświadczeń, akcesoriów, części zamiennych, a także samych pojazdów mechanicznych przy preferowaniu najnowszych osiągnięć z dziedziny motoryzacji.
Udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej działaczom oraz zawodnikom i członkom Klubu, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami  podjętymi na zebraniu członków zarządu automobilklubu, oddzielnie w każdym przypadku.
Rozpowszechnianie materiałów propagandowych, reklamowych i innych związanych z motoryzacją oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 13
Dla uzyskania środków finansowych, na realizację swych celów statutowych, Automobilklub może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie  lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Uzyskiwane tą drogą zyski przekazywane będą na cele statutowe.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14
Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
a) członków juniorów,
b) członków zwyczajnych,
c) członków honorowych,
d) członków wspierających.
Członkiem zwyczajnym Automobilklubu może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Automobilklubu, po spełnieniu wymogów określonych statutem.
Członkami zwyczajnymi Automobilklubu mogą być również cudzoziemcy zamieszkali na terenie RP jak również nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

§ 15
W działalności Automobilklubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat, za zgodą ich prawnych opiekunów.
Zasady udziału młodzieży w działalności Automobilklubu określa regulamin ustalony przez Zarząd Automobilklubu.

§ 16
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Automobilklubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały, po stwierdzeniu, że kandydat na członka złożył pisemną deklarację przystąpienia, opłacił wpisowe i obowiązującą składkę członkowską oraz zobowiązał się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Automobilklubu.
Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, który nie spełnia warunków statutowych lub z innych przyczyn, określonych każdorazowo przez Zarząd.
Dowodem członkostwa jest legitymacja wydana przez Automobilklub.

§ 17
Członek zwyczajny ma prawo:
Biernego i czynnego wyboru do władz Automobilklubu oraz przynależności do Automobilklubu w roku, za który opłacił ustaloną składkę członkowską.
Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Automobilklubu.
Uczestniczenia w działalności Automobilklubu w wybranych przez siebie dziedzinach.
Uczestniczenia w imprezach i zawodach, organizowanych przez Automobilklub na zasadach ustalonych w regulaminie, oraz reprezentując barwy Automobilklubu.
Korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze szkoleń sportowych i technicznych, obiektów, sprzętu i urządzeń klubowych oraz pomocy organizacyjnej i finansowej na zasadach określonych przez Zarząd.
Korzystania ze świadczeń i ulg przysługujących członkom Automobilklubu, określonych przez Zarząd w odrębnie wydanych regulaminach lub uchwałach.
Noszenia odznak klubowych i reprezentowania barw Automobilklubu.

§ 18
Członkowie zwyczajni są obowiązani:
Brać udział w realizacji statutowych celów Automobilklubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Automobilklubu.
Regularnie opłacać składki członkowskie.
Dawać przykład właściwej postawy moralnej, dbać o dobre imię Automobilklubu i godnie reprezentować oraz strzec godności członka Automobilklubu.
Chronić majątek i interesy Automobilklubu jako dobra wspólnego.

§ 19
Członek junior:
Nie spełnia warunków postawionych przed członkiem zwyczajnym.
Prawa i obowiązki są ustalone w wewnętrznym regulaminie klubowym.

§ 20
Członek honorowy ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Automobilklubu Dolny Śląsk,
b) być wybranym do władz Klubu,
c) korzystać ze wszystkich innych praw przysługujących członkowi zwyczajnemu.
Długoletnim działaczom, osobie fizycznej lub prawnej, szczególnie zasłużonej dla Automobilklubu, Zarząd w drodze uchwały może przyznać godność Członka Honorowego Automobilklubu Dolny Śląsk.
Regulamin nadania godności Członka Honorowego Automobilklubu Dolny Śląsk ustala Walne Zgromadzenie Delegatów.
Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składki członkowskiej.

§ 21
Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, sportowa spółka akcyjna, uczniowskie kluby sportowe, zainteresowane działalnością Automobilkluby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, które zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Automobilklubu i będą taką pomoc realizować.
Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały po przyjęciu deklaracji, o której mowa w § 17 p.1.
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Automobilklubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Automobilklubu, używać jego znaku i barw na zasadach ustalonych przez Zarząd oraz korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Automobilklubu.
Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń, finansowych lub rzeczowych, działania dla dobra Automobilklubu i nie podejmowania działań sprzecznych z jego celami.
Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

§ 22
Członkostwo w Automobilklubie ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek nie opłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia, przez okres przekraczający rok kalendarzowy,
c) wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu: nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał władz Automobilklubu, działania na szkodę Automobilklubu, lub wskutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu,
d) likwidacji osoby prawnej.
Wykreślenie z rejestru członków następuje także wskutek śmierci członka.

§ 23
Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych członkowie Automobilklubu mogą być nagradzani i odznaczani:
a) pochwałą na piśmie,
b) nagrodą rzeczową,
c) dyplomem,
d) nadaniem godności „Honorowy Członek Automobilklubu Dolny Śląsk”,
e) tytułu „Zasłużony Działacz Automobilklubu Dolny Śląsk”.
Za szczególnie wybitne zasługi dla Automobilklubu Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek Zarządu, może nadać tytuł „Zasłużonego Działacza Automobilklubu Dolny Śląsk”.
Regulamin nadania godności „Zasłużony Działacz Automobilklubu Dolny Śląsk”, godności „Honorowy Członek Automobilklubu Dolny Śląsk” określa Walne Zgromadzenie Delegatów.
Poza wyróżnieniami wymienionymi w pkt.1 władze Automobilklubu mogą wystąpić do władz państwowych, władz organizacji i stowarzyszeń, o nadanie odznaczeń i tytułów honorowych, określonych w odrębnych przepisach.

§ 24
Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Automobilklubu, działalność uwłaszczającą dobremu imieniu Automobilklubu lub na szkodę Automobilklubu, Sąd Koleżeński może nakładać na członków następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem,
d) wykluczenie z grona członków.
O zastosowaniu kar wymienionych w pkt.1 Zarząd zawiadamia członków na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 25
O posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego, na którym ma być podjęta uchwała o wymierzeniu kary członkowie Automobilklubu, zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie na siedem dni wcześniej, w celu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Uchwały w sprawie wymierzenia kary są skuteczne z chwilą ich podjęcia.
O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Sąd Koleżeński zawiadamia osobę zainteresowaną w ciągu siedmiu dni.
W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o wymierzonej karze zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały do Sądu Koleżeńskiego II instancji.
Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji wnosi się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział IV

WŁADZE AUTOMOBILKLUBU

§ 26
Władzami Automobilklubu są:
1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Zgromadzeniem”.
2. Zarząd Automobilklubu, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

§ 27
Kadencja władz Automobilklubu trwa  4 lata.

§ 28
Wybory do władz Automobilklubu są tajne lub jawne. O tajnym lub jawnym sposobie wyborów decyduje Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 29
Zgromadzenie jest najwyższą władzą Automobilklubu.
Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Automobilklubu.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

§ 30
Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 31
W Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie Automobilklubu
b) z głosem doradczym członkowie wspierający i inne osoby zaproszone.

W Zgromadzeniu można brać udział tylko osobiście. Powyższe nie dotyczy członków wspierających, będących osobami prawnymi, którzy mogą brać udział przez swoich przedstawicieli.

§ 32
Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd w trybie uchwały:
a) na wniosek Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Automobilklubu.
Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty podjęcia uchwały.
Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 33
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:
Uchwalanie głównych kierunków i wytycznych dla działalność merytorycznej
i finansowej Automobilklubu.
Uchwalanie statutu i jego zamian.
Ustalanie odznak oraz ich regulaminów i tytułów honorowych.
Nadawanie na wniosek Zarządu tytułu „Zasłużonego Działacza Automobilklubu Dolny Śląsk”.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wybór członków władz Automobilklubu.
Rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego II instancji
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Automobilklubu i przeznaczenia jego majątku po rozwiązaniu.

§ 34
Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.
Wszyscy członkowie Automobilklubu mają prawo wglądu do protokołu.

ZARZĄD

§ 35
Zarząd jest władzą Automobilklubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 36
Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w zależności od Uchwały Zgromadzenia.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący jednostek organizacyjnych oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa ustalony przez Zarząd Regulamin.
Postanowienia Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

§ 37
Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru na Zgromadzeniu i kończy z chwilą odbycia następnego Zgromadzenia.
Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesów i skarbnika, oraz członków Zarządu w ilości dopełniającej skład Zarządu.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane przez przewodniczącego Zgromadzenia w terminie 4 dni od daty Zgromadzenia, na którym dokonane zostały wybory, wybiera spośród siebie prezesa. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes, podając do wiadomości przewidywany porządek obrad.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzeniu. Na następnym posiedzeniu Zarządu protokół winien być zatwierdzony i mogą być do niego wniesione uwagi lub sprostowania.
Zarząd realizuje swoje zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zarząd wybrany przez Zgromadzenie ma prawo dokooptować nowych członków Zarządu na miejsce tych, którzy ustąpili, lub których członkostwo Automobilklubu ustało, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 38
Do kompetencji Zarządu należy:
Kierowanie działalnością programowo- statutową i gospodarczą Automobilklubu.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansów jednostek organizacyjnych oraz Automobilklubu.
Zarządzanie majątkiem Automobilklubu oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości zgodnie z §51 pkt.5.
Udzielanie pełnomocnictwa w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Automobilklubu oraz określania wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy Automobilklubu.
Przyznawania wyróżnień i nagród członkom Automobilklubu.
Nadawanie na wniosek Prezydium godności „Honorowego Automobilklubu Dolny Śląsk”.
Wybór delegatów do organizacji, których Automobilklub jest członkiem.
Zwoływanie i przygotowywanie Zgromadzenia, ustalanie liczby i podziału mandatów na jednostki organizacyjne Automobilklubu.
Składanie sprawozdań z całokształtu działalności przed Zgromadzeniem.
Wnioskowanie o nadanie przez Zgromadzenie tytułu „Zasłużonego Działacza Automobilklubu Dolny Śląsk”.
Uchwalanie składek członkowskich.
Zaliczanie na poczet składek członkowskich wykonanych prac lub innych czynności na rzecz i dla dobra Automobilklubu.
Powoływanie i koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Automobilklubu oraz organów doradczych i konsultacyjnych.

§ 39
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automobilklubu składają 2 osoby: Prezes lub jeden z wiceprezesów oraz skarbnik lub osoba upoważniona przez Zarząd.
Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem wydzieloną komórką organizacyjną Automobilklubu, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

PREZYDIUM ZARZĄDU

§ 40
Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium składające się z 3-5 członków w tym prezesa, nie mniej niż jednego wiceprezesa, skarbnika i członków dopełniających skład Prezydium. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Prezydium. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
Prezydium kieruje działalnością Automobilklubu między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z zakresem uchwalonym.
Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, a ich treść zamieszczona jest w protokóle z posiedzenia Prezydium.
O podejmowanych uchwałach Prezydium informuje Zarząd.
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż 10 razy w roku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automobilklubu.

§ 42
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zatrudnieni
w Automobilklubie.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Komisja Rewizyjna określa regulamin swojej pracy.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

§ 43
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzenie okresowych, przynajmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Automobilklubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu.
Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 44
Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swoje funkcje społecznie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 45
Komisja Rewizyjna wybrana przez Zgromadzenie ma prawo dokooptowania nowych członków Komisji na miejsce tych, którzy ustąpili, lub których członkostwo ustało, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 46
Sąd Koleżeński składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Zgromadzenie.
Sąd Koleżeński na zebraniu konstytuującym wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie sporów między członkami, na tle działalności w Automobilklubie,
b) podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem przez członków statutu, regulaminów i uchwał władz Automobilklubu (zgodnie z §24),
c) określenie wykładni postanowień statutu Automobilklubu.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż 3 osobowym, w tym z udziałem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Orzeczenia zapadają większością głosów.
Sąd Koleżeński II instancji orzeka w zmienionym składzie.
Sąd Koleżeński uchwala regulamin swojej pracy.

§ 47
Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.
Sąd Koleżeński stosuje kary określone w § 24 statutu.

§ 48
Sąd Koleżeński wybrany przez Zgromadzenie ma prawo dokooptowania nowych członków Sądu na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Sądu pochodzących z wyboru.

Rozdział V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA AUTOMOBILKLUBU

§ 49
Struktura organizacyjna Automobilklubu obejmuje:
a) władze wg rozdziału IV statutu,
b) biuro zakres działania i organizację wewnętrzną Biur Zarządu Automobilklubu określają ich regulaminy zatwierdzone przez Prezesa Automobilklubu.
c) Jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd.
Jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd to jest: oddziały, komisje, koła skupiające członków Automobilklubu zgodnie z ich zainteresowaniami, odpowiednią dziedzina działalności statutowej klubu. Mogą być tworzone przy zakładzie pracy, w miejscu zamieszkania, organizacjach społecznych oraz przy siedzibie Automobilklubu.
Pracami jednostki organizacyjnej kieruje przewodniczący wybrany przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowany przez Zarząd.
Kadencja jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją władz Automobilklubu.
Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd.
Jednostki organizacyjne tworzone są z inicjatywy co najmniej 10-ciu członków Automobilklubu.

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE AUTOMOBILKLUBU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ.

§ 50
Na majątek i fundusze Automobilklubu składają się:
a) nieruchomości i ruchomości,
b) wpisowe i składki członkowski oraz dochody z imprez,
c) dochody z własnej działalności gospodarczej,
d) środki finansowe przekazywane na zlecone Automobilklubowi wykonywanie zadań,
e) darowizny, spadki, zapisy,
f) dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi,
g) dochody z ofiarności publicznej, po uzyskaniu zezwolenia właściwej władzy,
h) dochody z majątku, praw rzeczowych, wartości niematerialnych i prawnych,
i) dotacje.
Automobilklub ma prawo powoływać fundacje.
Dla realizacji celów określonych w §12 Zarząd Automobilklubu może tworzyć fundusze celowe.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Zarząd składa oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych w granicach uchwalonych przez Zgromadzenie.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU

§ 51
Zmiany statutu Automobilklubu mogą nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Propozycje zmian Statutu należy składać do Zarządu Automobilklubu co najmniej na 3 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 52
Rozwiązanie Automobilklubu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 90% głosów przy obecności  co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu Automobilklubu powinna określać tryb likwidacji,
z uwzględnieniem przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz przeznaczenia majątku, po pokryciu zobowiązań.

Malczyce 23 październik 2016.