Akredytacja

   6 RUND PUCHARU AUTOMOBILKLUBU DOLNY ŚLĄSK


ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRZEZ AUTOMOBILKLUB DOLNY ŚLĄSKZasady ogólne :

1.Automobilklub Dolny Śląsk jest odpowiedzialny za wydawanie akredytacji dla prasy, telewizji, radia oraz mediów internetowych dla przedstawicieli polskich i zagranicznych (Tylko dla osób pełnoletnich posiadających pełną odpowiedzialność prawną).

2.Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg danej rundy Pucharu Automobilklubu Dolny Śląsk.

3.Przedstawiciele mediów występują o akredytacje on-line nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdej z rund . Link do wniosku akredytacyjnego jest publikowany w dziale dla mediów na oficjalnej stronie internetowej organizatora danej rundy tj. https://akdolnyslask.wordpress.com/dla-mediow/ .

4.Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorom zawodów oraz zawodnikom wraz z ich zespołami.

5.Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.

6. Automobilklub Dolny Śląsk zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyny.

7. Złożenie wniosku akredytacyjnego jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA lub otrzymaniem identyfikatora. Przyznana akredytacja MEDIA w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.


8.Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych. Przykłady należy przesłać w formie elektronicznej na adres : automobilklub@gmail.com

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu.


10.Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw rund.

11.Osoba akredytowana zobowiązuje się  do przestrzegania wszystkich poleceń wydawanych przez służby zabezpieczające rajd w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas danej rundy.

12.Korzystanie z dronów (UAV) bez stosownych zezwoleń i autoryzacji w obszarze rajdu tj. odcinków specjalnych, parku serwisowym oraz strefie startu i mety jest zabronione.

13.Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty oraz natychmiastowym zgłoszeniu odpowiednim organom ścigania.

14.Automobilklub Dolny Śląsk nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenia sprzętu podczas trwania rund.  


15.Złożenie wniosku o akredytację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją ww. rundy i pełnieniem funkcji „media” podczas rajdu. Redaktor/fotoreporter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,ich poprawiania oraz na żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału, jako akredytowany podczas danej rundy.


WŁAŚCICIEL ZAWODÓW: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB DOLNY ŚLĄSKKopiowanie i przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.