RAJD I PO RAJDZIE….

55495974_2429966033694165_6931947559271268352_oRajd „Powitanie Wiosny” już za nami. Łapiemy oddech i zaraz zabieramy się do organizowania kolejnego.
Wiemy, że sukces ma wielu ojców  i chcemy im w tym miejscu serdecznie podziękować
Burmistrzowi Miasta Wołów za ufundowanie pucharów,
Starostwu Powiatu Wołowskiego za udostępnienie zwiedzania zamku z wejściem na Wieżę,
Dyrektorowi OSiR za udostępnienie lokalu na biuro rajdu,
Nadleśnictwu Wołów,
Dyrektor Domu Kultury w Brzegu Dolnym za udostępnienie terenu na przeprowadzenie próby zadaniowej,
Dyrektorowi „Zamku na wodzie” w Wojnowicach za umożliwienie zwiedzania obiektu,
Dyrektor SOK w Miękini za udostępnienie Świetlicy Wiejskiej, w której odbyło się zakończenie Rajdu
oraz wszystkim sędziom obsługującym imprezę.

Walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Automobilklubu Dolny Śląsk 30.03.2019r.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie wszystkich członków Automobilklubu Dolny Śląsk, które odbędzie się w siedzibie Klubu tj. w Malczycach ul. Sienkiewicza 10a  godz 12.00 – pierwszy termin, godz.12.30 – II termin

PROGRAM
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Automobilklubu Dolny Śląsk w Malczycach w dniu 30.03.2019 roku.
Otwarcie zebrania i powitanie gości.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
Zatwierdzenie Porządku Obrad.
Wybór Komisji:
Mandatowo -Skrutacyjnej
Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Dolny Śląsk za okres .2015-2019.r.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres 2015-2019 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2015-2019 r.
Dyskusja i wolne wnioski.
Przerwa 5 minut.
Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu i zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu.
Wybory do Władz Automobilklubu:
wybór składu Zarządu,
wybór składu Komisji Rewizyjnej,
wybór składu Sądu Koleżeńskiego,
wybór delegatów na Okręgowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PZM ZO
Przerwa 15 minut.
Wyniki wyborów.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

24 marca 2 samochodowa impreza turystyczna”Rajd powitania wiosny”

plakatBaza imprezy SOK MIĘKINIA
Data imprezy 24 marca 2019 Niedziela
Start OSiR Wołów
Próby PS i Pz Powiaty Wołowski i Średzki
Meta imprezy SOK MIĘKINIA

Cel imprezy:
– Propagowanie Sportowych Imprez Popularnych, krzewienie zorganizowanych form Turystyki Kwalifikowanej oraz szerzenie i pogłębianie wiedzy historycznej i krajoznawczej o regionie, a także doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– Wyłonienie zwycięskich załóg (kierowca i pilot) w kategorii rajdowej.
– Wyłonienie najlepszego kierowcy na próbach sprawnościowych.
– Wyłonienie zwycięzców konkursu na najładniejsze przebranie załóg.

Warunki uczestnictwa w imprezie:
– Uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu osobowego, zgłaszający na „Karcie Zgłoszenia” chęć startu w imprezie,
– Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii min. B,
– pilot powinien mieć ukończone 12lat. Osoby dodatkowe mogą uczestniczyć w imprezie, jednak traktowane są jako osoby towarzyszące. Zgłoszony przed startem skład załogi nie może ulec zmianie do końca imprezy.
– Samochód zgłoszony do imprezy musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW, oraz ważny przegląd techniczny.

Podział na grupy i klasy:
Samochody będą podzielone na grupy: produkcja po 1992r, oraz grupa historyczna do 1992r
W ramach grup obowiązywał będzie następujący podział na klasy w zależności od pojemności silnika:
– klasa 1 do 1600ccm
– klasa 2 powyżej 1600ccm

Zgłoszenie i wpisowe:
– zgłoszenie przez formularz na stronie klubowej lub e-mailem na adres biuro@automobilklub.org
Zgłoszenia ważne są tylko wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego
– wpłaty wpisowego należy dokonać na konto A. Dolny Śląsk 46102052420000290201522580
– wpisowe wynosi:
– 50PLN od załogi dla uczestników – zgłoszenie do 23 marca 2019r
– 80PLN od załogi dla uczestników przy zgłoszeniu po dniu 23 marca 2019r
UWAGA: Wpisowe obejmuje wartość startowego i dodatkowe świadczenia.

Ramowy program imprezy: 24 marca 2019r

godz 8.00 – 9.00 Przyjmowanie załóg
godz,9.00 Odprawa uczestników
godz. 9.15 Start wszystkich załóg
godz. 15.00 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
godz.16.00 Ogłoszenie wyników prowizorycznych
godz. 16.30 Ogłoszenie wyników oficjalnych
godz.16.40 Rozdanie nagród, zakończenie imprezy

Trasa imprezy:
– Trasę imprezy należy pokonać wg. dostarczonego na starcie opisu trasy (itinerer). Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób sprawnościowych, wykonanie zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na PKC i mecie.

Punktacja z trasy imprezy:
– na trasie: brak wizy na PKP – 10pkt, fałszywa wiza PKP – 20pkt
– zadania specjalne i dodatkowe punktowane będą wg. punktacji ogłoszonej na odprawie
– zadania turystyczne /testy ze zwiedzanych obiektów/ za jedno pytanie 1pkt
– test BRD ( 6 pytań) i pomocy przed medycznej(4 pytania) za jedno pytanie 1pkt
– za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC lub metę:
– od 1 do 10 minut – 1pkt
– od 11 do 45 minut – 5pkt
– za przekroczenie limitu spóźnień wynoszącego ( cała impreza 60minut) wykluczenie
– za każde przekroczenie na trasie imprezy przepisów o ruchu drogowym, stwierdzone przez organizatora
lub inne upoważnione organy 10pkt

Punktacja prób PS/PZ: ( na podstawie przepisów KJS)

Za każdą ,1 sek trwania próby 0,1pkt
Przewrócenie, przesuniecie słupka poza obrys 1pkt
Za falstart lub nie zatrzymanie się na mecie stop 5pkt 5pkt
Za niewystartowanie do próby lub błędny przejazd 150% najlepszego przejazdu
Za zmianę składu załogi 5pkt
Za zmianę samochodu wyłącznie na próbie sprawnościowej 20kpt
Próby samochodowe wykonujemy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z zamkniętymi szybami i przy włączonych światłach dziennych lub mijania. Organizator imprezy może podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika lub załogi za nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, niedostosowanie się do uwag organizatora, niesportowe zachowanie się wobec innych uczestników imprezy, komunikowanie się załóg między sobą, zmianę pojazdu lub załogi po starcie, trzykrotne naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
Klasyfikacja:
– Za każde nieprawidłowe wykonanie zadania załoga otrzymuje przewidzianą regulaminem ilość punktów karnych. Zwycięża załoga która otrzyma najmniejszą ilość punktów karnych.
– W przypadku uzyskania równej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje suma punktów określonej w „Regulaminie Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski”.

Nagrody:
Za zajęcie miejsc I do III w klasyfikacji wręczone zostaną puchary dla kierowcy i pilota
Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji „najlepszy kierowca na próbie sportowej” puchar Prezeski
Pozostałe nagrody rzeczowe i upominki, zostaną wręczone uczestnikom imprezy w miarę możliwości organizatora.

Formularz zgłoszeniowy