Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Automobilklubu Dolny Śląsk z siedzibą w Malczycach przy ul. Sienkiewicza 10a, zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej PZM we Wrocławiu, ul. Na Niskich Łąkach w dniu 01 lutego 2015, o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.30 w II terminie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Powołanie Prezydium i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybory Komisji:
1. mandatowej
2. wyborczej
3. uchwał wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
11. Wybory władz Klubu:
1. Prezesa
2. Zarządu
3. Komisji Rewizyjnej
4. Sądu Koleżeńskiego
12. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjna.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Przyjęcie Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie obrad.
Prezes Automobilklubu Dolny Śląsk
Krystyna Iwanowska