Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Automobilklubu Dolny Śląsk – 01.02.2015r.

Zarząd Automobilklubu Dolny Śląsk z siedzibą w Malczycach przy ul. Sienkiewicza 10a, zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej PZM we Wrocławiu, ul. Na Niskich Łąkach 4 w dniu 01 lutego 2015r., o godz. 11:00 w I terminie, a o godz. 11:30 w II terminie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Powołanie Prezydium i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybory Komisji:
– mandatowej
– wyborczej
– uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
11. Wybory władz Klubu:
– Prezesa
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego
12. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjna.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
15. Zakończenie obrad.
Prezes Automobilklubu Dolny Śląsk
Krystyna Iwanowska